FC2ブログ
ラテン語徒然 ラテン語の翻訳・覚え書きなど
log-in ラテン語入門 作家別インデックス 文法資料 リンク集 ギリシア語フォントについて アーカイブ他
歴史地図 伊北 伊南 希北 希南 小ア PHI Perseus POxy KVK CiNii L-S Georges Gildersleeve 省略記号 Text Archive BMCR DCC BMCR 日本西洋古典学会

エウリーピデース『ヒッポリュトス』41-57


ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ τόνδ᾽ ἔρωτα χρὴ πεσεῖν·
δείξω δὲ Θησεῖ πρᾶγμα, κἀκφανήσεται.
καὶ τὸν μὲν ἡμῖν πολέμιον νεανίαν
κτενεῖ πατὴρ ἀραῖσιν, ἃς ὁ πόντιος
ἄναξ Ποσειδῶν ὤπασεν Θησεῖ γέρας, 45
μηδὲν μάταιον ἐς τρὶς εὔξασθαι θεῷ.
ἣ δ᾽ εὐκλεὴς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀπόλλυται
Φαιδρα· τὸ γὰρ τῆσδ᾽ οὐ προτιμήσω κακὸν
τὸ μὴ οὐ παρασχεῖν τοὺς ἐμοὺς ἐχθροὺς ἐμοὶ
δίκην τοσαύτην ὥστ᾽ ἐμοὶ καλῶς ἔχειν. 50
ἀλλ᾽, εἰσορῶ γὰρ τόνδε παῖδα Θησέως
στείχοντα, θήρας μόχθον ἐκλελοιπότα,
Ἱππόλυτον, ἔξω τῶνδε βήσομαι τόπων.
πολὺς δ᾽ ἅμ᾽ αὐτῷ προσπόλων ὀπισθόπους
κῶμος λέλακεν, Ἄρτεμιν τιμῶν θεὰν 55
ὕμνοισιν· οὐ γὰρ οἶδ᾽ ἀνεῳγμένας πύλας
Ἅιδου, φάος δὲ λοίσθιον βλέπων τόδε.

だが,決してこのままでこの愛が終わってはならない.
私は次いでテーセウスに事態を示そう,そしてそれはあからさまになろう.
そして私に敵対するその若僧を
父は殺すだろう,海の
主たるポセイドーンがテーセウスに贈り物として授けた呪いによって,
それは三度までは神へ祈り願えば必ずや成就するというものだ.
そして,あのパイドラーは誉れは保つが,だがそれでも死ぬのだ.
なぜなら,彼女の受く災いなぞ私は気にかけはすまい,
私の敵対者が私からこれほどまでの罰を受けて,
我が事が成就する,ということが潰えるぐらいなら.
だが,まさに,テーセウスの子が
近づくのが見える,ちょうど狩りの骨折りを後にしたところの
ヒッポリュトスが.この場所の外に,私は行こう.
彼とともに,多くの召使いの付き従う
一団が騒がしい音をたて,アルテミス女神を敬って
讃歌を歌っている.実際,冥界の門が開かれているのも,
この光を見るのも最後だとも知らずにな.

スポンサーサイト
【2008/07/03 10:37】 Euripides Hippolytus | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


エウリーピデース『ヒッポリュトス』24-40


ἐλθόντα γάρ νιν Πιτθέως ποτ᾽ ἐκ δόμων
σεμνῶν ἐς ὄψιν καὶ τέλη μυστηρίων 25
Πανδίονος γῆν, πατρὸς εὐγενὴς δάμαρ
ἰδοῦσα Φαίδρα καρδίαν κατέσχετο
ἔρωτι δεινῷ τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν.
καὶ πρὶν μὲν ἐλθεῖν τήνδε γῆν Τροζηνίαν,
πέτραν παρ᾽ αὐτὴν Παλλάδος, κατόψιον 30
γῆς τῆσδε, ναὸν Κύπριδος ἐγκαθίσατο,
ἐρῶσ᾽ ἔρωτ᾽ ἔκδημον· Ἱππολύτῳ δ᾽ ἔπι
τὸ λοιπὸν †ὠνόμαζεν ἱδρῦσθαι θεάν.
ἐπεὶ δὲ Θησεὺς Κεκροπίαν λείπει χθόνα,
μίασμα φεύγων αἵματος Παλλαντιδῶν, 35
καὶ τήνδε σὺν δάμαρτι ναυστολεῖ χθόνα,
ἐνιαυσίαν ἔκδημον αἰνέσας φυγήν,
ἐνταῦθα δὴ στένουσα κἀκπεπληγμένη
κέντροις ἔρωτος ἡ τάλαιν᾽ ἀπόλλυται
σιγῇ· ξύνοιδε δ᾽ οὔτις οἰκετῶν νόσον. 40

32-33 seclevit Tsiaki Matsudaira (?) 33 ὠνόμαζεν haud sane : ὀνομάσουσιν Jortin

というのも,かつてピッテウスの家から
秘儀の見物とそれに与るために
パンディーオーン*4の地に来た彼を,生まれ良きの父の妻
パイドラーは見て,心のうちで
恐ろしい愛に取り憑かれたのだ,私の計によってな.
そして彼女は,このトロゼーンの地に来る前に,
パッラスの岩*5そのものの近く,この地
見下ろすところに,キュプリスの神殿を建てたのだ,
異国の者を愛した彼女は.そして「ヒッポリュトスのそばに
建てられた」と(神殿の)女神を,人々は後々呼んだ(?).*6
だが,パッラースの子*7らの血の穢れを逃れて
テーセウスがケクロプス*8の地を離れ,
そして妻とともにこの地に渡航し,
一年の外国での追放を誓ってからは,
彼女は今度こそまさに嘆きそして愛の刺にて
打ちのめされて,哀れにも沈黙のうちに
死につつある.だが家の者は誰一人病を共に知りはしない.

*4 アテーナイの王.テーセウスの祖父と,さらにその曾祖父とがいる.パンディーオーンの地はアテーナイのこと.
*5 パッラスはアテーネーのこと.パッラスの岩はアクロポリスをさす.
*6 この2行は伝承された文面では解釈が難しい.
*7 アテーナイ王パンディーオーンの子で,テーセウスの父アイゲウスの兄弟(つまり叔父にあたる).その50人の息子は,テーセウスと王位継承を争い,テーセウスはこれを倒した.
*8 アテーナイの初代王とされる伝説的王.ケクロプスの地はアテーナイのこと.

神話の背景をよくわかっていなかったので,注を少し書き換えました.


【2008/07/03 09:41】 Euripides Hippolytus | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


エウリーピデース『ヒッポリュトス』9-23


δείξω δὲ μύθων τῶνδ᾽ ἀλήθειαν τάχα·
ὁ γάρ με Θησέως παῖς, Ἀμαζόνος τόκος, 10
Ἱππόλυτος ἁγνοῦ Πιτθέως παιδεύματα,
μόνος πολιτῶν τῆσδε γῆς Τροζηνίας
λέγει κακίστην δαιμόνων πεφύκεναι,
ἀναίνεται δὲ λέκτρα κοὐ ψαύει γάμων·
Φοίβου δ᾽ ἀδελφὴν Ἄρτεμιν, Διὸς κόρην, 15
τιμᾷ, μεγίστην δαιμόνων ἡγούμενος·
χλωρὰν δ᾽ ἀν᾽ ὕλην παρθένῳ ξυνὼν ἀεὶ
κυσὶν ταχείαις θῆρας ἐξαιρεῖ χθονός,
μείζω βροτείας προσπεσὼν ὁμιλίας.
τούτοισι μέν νυν οὐ φθονῶ· τί γάρ με δεῖ; 20
ἃ δ᾽ εἰς ἔμ᾽ ἡμάρτηκε, τιμωρήσομαι
Ἱππόλυτον ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ· τὰ πολλὰ δὲ
πάλαι προκόψασ᾽, οὐ πόνου πολλοῦ με δεῖ.

だが私はこの言葉が真実であることをすぐに示そう.
というのも,テーセウスの子であり,アマゾーン*2の産んだ
ヒッポリュトス,信心深きピッテウス*2.1の養い子は,
このトロゼーン*3の地の市民のうちただ一人,
私のことを神霊のうち最も悪しき女神であると言っている.
そして臥所も拒み,また婚姻にも手を触れぬ.
そしてポイボスの妹たるアルテミス,ゼウスの娘を
崇めている,神霊のうち最も偉大な女神とみなして.
そして緑の森じゅう,常に処女神の供をして
足は速き犬どもを具し,地より獣を絶やしつつある.
そうして彼は人間のもつ交わりよりも大きいものに身を置いているのだ.
彼らのことは,今は私は妬みはしない.なぜなら何のかかわりがあろう.
だが,私に過誤を犯して来ていることについては,私は復讐しよう,
ヒッポリュトスに,この日のうちに.また私は多くのことを
前から進めて来ていて,大した苦労は必要とせぬのだ.


*2 ヒッポリュテー.
*2.1 トロイゼーン(下の注参照)の王でテーセウスの母方の祖父.
*3 アルゴリスの半島部先端ちかくの町.


【2008/07/01 11:05】 Euripides Hippolytus | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


エウリーピデース『ヒッポリュトス』1-8


ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὐκ ἀνώνυμος
θεὰ κέκλημαι Κύπρις οὐρανοῦ τ᾽ ἔσω·
ὅσοι τε Πόντου τερμόνων τ᾽ Ἀτλαντικῶν
ναίουσιν εἴσω φῶς ὁρῶντες ἡλίου,
τοὺς μὲν σέβοντας τἀμὰ πρεσβεύω κράτη, 5
σφάλλω δ᾽ ὅσοι φρονοῦσιν εἰς ἡμᾶς μέγα.
ἔνεστι γὰρ δὴ κἀν θεῶν γένει τόδε·
τιμώμενοι χαίρουσιν ἀνθρώπων ὕπο.

アプロディーテー
人々の中で,由々しくまた決して無名ならぬ
女神キュプリスと私は呼ばれている,また天界の中でもだ.
黒海とアトラースの境界*1との
中に住まい,太陽の日見る限りの者らで,
我が力を畏れる者らは私は高みに就け,
私に大それた心持ち持つ限りの者らは私は打ち倒す.
なんとなればまさに神々の種族にもまたそれが本性であるから.
人々により讃えられれば神々は喜ぶもの.


*1 西方の果ての海.黒海とともに,陸地を囲む.


【2008/07/01 00:20】 Euripides Hippolytus | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ
PROFILE

 • Author:メレアグロス
 • 気が向いた時にラテン語を訳したりしています.
  ヘレニズムのギリシア語もたまに訳しています.

  問い合わせ先(メールフォーム)
 • RSS1.0
 • CM, TB, ARCHIVE

  COMMENT
 • メレアグロス [06/06 15:20] 
 • outis [06/05 21:42] 
 • メレアグロス [06/05 10:37] 
 • outis [06/01 22:33] 
 • メレアグロス [05/28 18:31] 
 • outis [05/26 23:35] 
 • Succarum [09/24 20:12] 
 • メレアグロス [09/24 00:15] 
 • Succarum [09/23 16:32] 
 • メレアグロス [11/06 01:49] 
  TRACKBACK
 • えいじゅなすの本棚 - 英語, 医学, 投資の専門書レビューブログ:Wheelock's Latin(05/26)

 • ARCHIVE
 • 2019年03月 (1)
 • 2018年11月 (1)
 • 2018年08月 (1)
 • 2018年05月 (3)
 • 2018年03月 (20)
 • 2018年02月 (25)
 • 2016年07月 (1)
 • 2016年05月 (1)
 • 2016年01月 (1)
 • 2015年08月 (1)
 • 2015年07月 (1)
 • 2015年06月 (1)
 • 2015年05月 (2)
 • 2015年04月 (1)
 • 2015年03月 (4)
 • 2015年02月 (1)
 • 2015年01月 (1)
 • 2014年12月 (4)
 • 2014年11月 (24)
 • 2014年10月 (6)
 • 2014年08月 (1)
 • 2014年07月 (3)
 • 2014年06月 (10)
 • 2014年04月 (3)
 • 2014年03月 (3)
 • 2014年02月 (1)
 • 2014年01月 (2)
 • 2013年12月 (3)
 • 2013年11月 (4)
 • 2013年10月 (25)
 • 2013年09月 (1)
 • 2013年08月 (5)
 • 2013年07月 (6)
 • 2013年06月 (1)
 • 2013年05月 (2)
 • 2013年04月 (1)
 • 2013年03月 (1)
 • 2013年02月 (2)
 • 2013年01月 (2)
 • 2012年12月 (1)
 • 2012年10月 (6)
 • 2012年09月 (27)
 • 2012年08月 (32)
 • 2012年07月 (47)
 • 2012年06月 (50)
 • 2012年05月 (3)
 • 2009年10月 (1)
 • 2009年09月 (2)
 • 2009年08月 (12)
 • 2009年07月 (7)
 • 2009年06月 (14)
 • 2009年05月 (2)
 • 2009年03月 (40)
 • 2009年02月 (14)
 • 2009年01月 (75)
 • 2008年12月 (26)
 • 2008年11月 (22)
 • 2008年10月 (60)
 • 2008年09月 (95)
 • 2008年08月 (68)
 • 2008年07月 (42)
 • 2008年06月 (54)
 • 2008年05月 (49)
 • 2008年04月 (49)
 • 2008年03月 (35)
 • 2008年02月 (9)
 • 2008年01月 (27)
 • 2007年12月 (40)
 • 2007年11月 (35)
 • 2007年10月 (26)
 • 2007年09月 (43)
 • 2007年08月 (10)
 • 2007年05月 (33)
 • 2007年04月 (8)
 • 2007年03月 (61)
 • 2007年02月 (51)
 • 2007年01月 (75)
 • 2006年12月 (68)
 • 2006年11月 (23)
 • 2006年10月 (56)
 • 2006年07月 (1)
 • 2006年06月 (7)
 • 2006年05月 (125)
 • 2006年04月 (77)
 • 2006年02月 (34)
 • 2006年01月 (69)
 • 2005年12月 (54)
 • 2005年11月 (50)
 • 2005年10月 (7)
 • 2005年09月 (106)
 • 2005年08月 (38)
 • 2005年07月 (4)