FC2ブログ
ラテン語徒然 ラテン語の翻訳・覚え書きなど
log-in ラテン語入門 作家別インデックス 文法資料 リンク集 ギリシア語フォントについて アーカイブ他
歴史地図 伊北 伊南 希北 希南 小ア PHI Perseus POxy KVK CiNii L-S Georges Gildersleeve 省略記号 Text Archive BMCR DCC BMCR 日本西洋古典学会

ヘーロドトス『歴史探究』1巻序


Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδειξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι, τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι᾽ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

人々により行われた物事が,時間により忘れられたものとならぬよう,そして壮大で驚嘆すべき事柄であって,かつはギリシア人,かつは異邦人によって行われた事蹟が,名もなきこととならぬようにするため,ハリカルナーッソスのヘーロドトスの研究を本書は公表するものである.それはすなわち,他の事物もさることながら,如何なる理由で彼らが互いに戦ったのか,ということである.

スポンサーサイト
【2009/01/29 22:19】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


プラトーン『クリトーン』43a

  ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΩΝ

43 ΣΩ. Τί τηνικάδε ἀφῖξαι, ὦ Κρίτων; ἢ οὐ πρῲ ἔτι ἐστίν;
ΚΡ. Πάνυ μὲν οὖν.
ΣΩ. Πηνίκα μάλιστα;
ΚΡ. Ὄρθρος βαθύς.
ΣΩ. Θαυμάζω, ὅπως ἠθέλησέ σοι ὁ τοῦ δεσμωτηρίου φύλαξ ὑπακοῦσαι.
ΚΡ. Ξυνήθης ἤδη μοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, διὰ τὸ πολλάκις δεῦρο φοιτᾶν, καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ᾽ ἐμοῦ.
ΣΩ. Ἄρτι δὲ ἥκεις ἢ πάλαι;
ΚΡ. Ἐπιεικῶς πάλαι.

  プラトーン『クリトーン』

ソークラテース:どうしてこんな時間に来ているのか,おお,クリトーン.それとも,もう早くはないのかね?
クリトーン:確かに相当早いよ.
ソ:大体なん時なんだね?
ク:夜明けたばかりだ.
ソ:どうやって牢屋の見張りが君の言う事を聞いたのか,魂消たね.
ク:もう彼は僕の顔見知りだよ,ソークラテース,何度もここに通って来たおかげでね.そして僕から彼は恩恵を得てもいるのだ.
ソ:だが君はちょっと前からいるのかね,それともずっと前からかね?
ク:かなりずっと前からだよ.【2009/01/21 00:53】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


プラトーン『弁明』17.c-18.a
καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι· ἐὰν τῶν λόγων ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου δι᾽ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, μήτε θαυμάζειν μήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. d ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα· ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύνχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου ἄν μοι, εἰ ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῷ ἔλεγον, ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην, 18 καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν―ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη―αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. そしてしかしながらまた切実に,アテーナイの方々, 次の事を私はあなた方にお願いし,許しを請いたい.よしや私の弁明する言葉を聞いて,それが,あなた方の多くがそこでお聞きになっているでしょうが,広場の両替屋の台のところや別のところで,私がいつもしゃべっているのと同じ仕方でしゃべられる言葉であっても,そのせいで驚いたり騒いだりしない,ということをです.d というのも,こんな次第なのです.今この私は,70歳になって初めて裁判所に出頭しているのです. 従って,丸っきり私はこの場所での言い方には馴染みがないのです.したがって,ちょうど,もし実際に私が外国人だったとすれば,あなた方はきっと,もし私がその中で生まれ育って来たところの方言としゃべり方で語ったとしても,お許しになるはずですが,そのように,18 また実にとりわけ今は,私には少なくともそう思われるのですが,あなた方に私はこのことを,正当なこととしてお願いするのです.それは,しゃべり方のほうは放っておいて――それはひょっとすると駄目なものかもしれませんし,ひょっとするとましなものかもしれませんが――,まさにこの,私が正しい事を言っているかどうかという事には,よく観察をし,そしてそれに対して心を向けておくということです.なぜなら,それが裁判官の徳(アレテー)であり,一方弁論家の徳は真実を語ることだからです.


【2008/12/21 20:33】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


プラトーン『弁明』17. b-c
οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑμεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν―οὐ μέντοι μὰ Δία, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ τούτων, ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, c ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν―πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι, ἃ λέγω―καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως· οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ, ὥσπερ μειρακίῳ, πλάττοντι λόγους εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι. ともかく彼らは,私が申し上げるように,殆どといっていいほど本当のことを語らないでしまったのですが,あなた方は私から真相を全て聞くことになるでしょう,しかしながら神かけて,アテーナイの方々よ,この方々のそれのように,少なくとも美辞麗句によって飾り立てられ並べられた言葉ではなく,雑作なく行き当たりばったりに出会った言葉で語られたものをあなた方は聞かれるでしょう.――というのも,私は私が語る事が正当なことだと信じているからですが――そして,あなた方の誰も,それと異なることを期待しないでいただきたい.なぜならきっとそれは,皆さん,この年齢には似つかわしくないでしょうからね.子供のように,言い訳を拵えてあなた方の前に出て行く,なんてことは.


【2008/12/20 16:33】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


プラトーン『弁明』17. a-b
17 Ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγω δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην· οὕτω πιθανῶς ἔλεγον· καίτοι ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν, ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον, ὡς χρὴ ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι, μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. b τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι, ὅτι αὐτίκα ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε, οὐ κατὰ τούτους, εἶναι ῥήτωρ. 17 どうあなた方が,アテーナイ人の方々,私の告発者たちによって,信じ込まされているのか,私は知りません.ともかく私は,この自分さえもが,彼らによって,危うく自分のことを忘れてしまうところでした.それほど彼らは説得的に語っていたのです.しかしながら,真実のことに限っては,言ってみれば,何一つ語らずにいてしまったのです.だが,彼らについて,彼らのついた沢山のその嘘のうち,ただ一つ,もっとも私が驚いたことは,こんな風に語ったことです.すなわち,あなた方は私に騙されないように用心しなければいけないのだが,なぜなら私は強弁の輩だから,と.b というのも,私が全然強弁の輩に見えなかったなら,忽ち事実によって彼らは私に反駁されるであろうことを恥もせぬこと,その事が私には彼らの最も無恥であるように思われたからです.ただもし彼らが,真実を語る者を強弁の者と呼ぶのなら,話は別です.なぜなら,もしこれを彼らが意味しているのなら,この私も,私が彼らどころではない弁論家であると,同意できるでしょうから.


【2008/12/18 00:21】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


トゥーキューディデース第1巻1.1
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΩΝ Α

1. 1 Θουκυδίδης Ἀθηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ Ἀθηναίων, ὡς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καθισταμένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσθαι καὶ ἀξιολογώτατον τῶν προγεγενημένων, τεκμαιρόμενος ὅτι ἀκμάζοντές τε ᾖσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι παρασκευῇ τῇ πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστάμενον πρὸς ἑκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ διανοούμενον.
トゥーキューディデース
歴史 第1巻

アテーナイ人トゥーキューディデースは,ペロポンネーソス人とアテーナイ人との戦いを,彼らが互いに対してどのように戦ったかを著す.彼は開戦から直ちに著述を始め,そしてそれが大事に至り,そしてこれまでに起こったことのうちで最も特筆すべき事となるだろうことを予測した.それはその戦いに向かったのが,両者があらゆる準備の点で機が熟した時であったことを彼が認め,そして他のギリシアも,あるものは直ちに,あるものは逡巡しつつ,それぞれに同盟を結んでゆくのを目の当たりにした故である.


【2008/11/16 21:57】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


プラトン入門
久しぶりに古書店に出かけたら,こんな本を発見しました.

R.S.ブラック著 内山勝利訳『プラトン入門』岩波文庫.東京:岩波書店,1992. 原著:Richard Stanley Bluck. Plato's Life and Thought. London: Routledge and Kegan Paul, 1949.

 お恥ずかしい話ですが,実は以前に買っていて,読まないうちにどこかに行ってしまったものです.今度は無くすにしても,すくなくともちゃんと読んでからにしようかと思います.それにしても,プラトーンを始め,古代哲学については本当に無知で恥ずかしい限りです.もっともウェルギリウスやオウィディウスについて,何か知っていることがあるとも言えないのですが.

【2006/04/12 16:55】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


プラトーン『クリトーン』44D
Pl.Cri. 44D

Ei0 ga_r w1felon, w} Kri/twn, oi[oi/ t 0 ei]nai oi9 polloi_ ta_ me/gista kaka_ e0rga/zesqai, i3na oi[oi/ t 0 h]san kai_ a0gaqa_ ta_ me/gista, kai_ kalw~v a2n ei]xen. nu=n de ou0de/tera oi[oi/ te: ou1te ga_r fro/nimon ou1te a1frona dunatoi_ poih=sai, poiou=si de_ tou=to, o3 ti a2n tu/xwsi.

クリトーンよ,もし多数者が,最大の悪をなすことが出来るのであったらよかったのだがね.そうして,その結果最大の善もなし得るのであったら,良かったのだが.だが,今,彼らはどちらもできないのだ.なぜなら,彼らは人を良識ある者にも,良識ない者にもすることができずに,たまたま思いつく事をするのだから*1


*1 ここのところ,プラトン/三嶋輝夫.田中享英訳『ソクラテスの弁明・クリトン』(講談社学術文庫1316.東京:講談社,1998) p.126では,「たまたま思いつく事をするのだから」のところを,「だいいち,そんなことは,かれらにとってはどうでもよいことなのだから」と訳しています.うーん,こうは翻訳できないと思うんですが,どうなんでしょう……だれかギリシア語もっとできる人,教えて下さい.


【2006/02/14 00:37】 ORATIONES SOLUTAE GRAECAE | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ
PROFILE

 • Author:メレアグロス
 • 気が向いた時にラテン語を訳したりしています.
  ヘレニズムのギリシア語もたまに訳しています.

  問い合わせ先(メールフォーム)
 • RSS1.0
 • CM, TB, ARCHIVE

  COMMENT
 • メレアグロス [06/06 15:20] 
 • outis [06/05 21:42] 
 • メレアグロス [06/05 10:37] 
 • outis [06/01 22:33] 
 • メレアグロス [05/28 18:31] 
 • outis [05/26 23:35] 
 • Succarum [09/24 20:12] 
 • メレアグロス [09/24 00:15] 
 • Succarum [09/23 16:32] 
 • メレアグロス [11/06 01:49] 
  TRACKBACK
 • えいじゅなすの本棚 - 英語, 医学, 投資の専門書レビューブログ:Wheelock's Latin(05/26)

 • ARCHIVE
 • 2019年03月 (1)
 • 2018年11月 (1)
 • 2018年08月 (1)
 • 2018年05月 (3)
 • 2018年03月 (20)
 • 2018年02月 (25)
 • 2016年07月 (1)
 • 2016年05月 (1)
 • 2016年01月 (1)
 • 2015年08月 (1)
 • 2015年07月 (1)
 • 2015年06月 (1)
 • 2015年05月 (2)
 • 2015年04月 (1)
 • 2015年03月 (4)
 • 2015年02月 (1)
 • 2015年01月 (1)
 • 2014年12月 (4)
 • 2014年11月 (24)
 • 2014年10月 (6)
 • 2014年08月 (1)
 • 2014年07月 (3)
 • 2014年06月 (10)
 • 2014年04月 (3)
 • 2014年03月 (3)
 • 2014年02月 (1)
 • 2014年01月 (2)
 • 2013年12月 (3)
 • 2013年11月 (4)
 • 2013年10月 (25)
 • 2013年09月 (1)
 • 2013年08月 (5)
 • 2013年07月 (6)
 • 2013年06月 (1)
 • 2013年05月 (2)
 • 2013年04月 (1)
 • 2013年03月 (1)
 • 2013年02月 (2)
 • 2013年01月 (2)
 • 2012年12月 (1)
 • 2012年10月 (6)
 • 2012年09月 (27)
 • 2012年08月 (32)
 • 2012年07月 (47)
 • 2012年06月 (50)
 • 2012年05月 (3)
 • 2009年10月 (1)
 • 2009年09月 (2)
 • 2009年08月 (12)
 • 2009年07月 (7)
 • 2009年06月 (14)
 • 2009年05月 (2)
 • 2009年03月 (40)
 • 2009年02月 (14)
 • 2009年01月 (75)
 • 2008年12月 (26)
 • 2008年11月 (22)
 • 2008年10月 (60)
 • 2008年09月 (95)
 • 2008年08月 (68)
 • 2008年07月 (42)
 • 2008年06月 (54)
 • 2008年05月 (49)
 • 2008年04月 (49)
 • 2008年03月 (35)
 • 2008年02月 (9)
 • 2008年01月 (27)
 • 2007年12月 (40)
 • 2007年11月 (35)
 • 2007年10月 (26)
 • 2007年09月 (43)
 • 2007年08月 (10)
 • 2007年05月 (33)
 • 2007年04月 (8)
 • 2007年03月 (61)
 • 2007年02月 (51)
 • 2007年01月 (75)
 • 2006年12月 (68)
 • 2006年11月 (23)
 • 2006年10月 (56)
 • 2006年07月 (1)
 • 2006年06月 (7)
 • 2006年05月 (125)
 • 2006年04月 (77)
 • 2006年02月 (34)
 • 2006年01月 (69)
 • 2005年12月 (54)
 • 2005年11月 (50)
 • 2005年10月 (7)
 • 2005年09月 (106)
 • 2005年08月 (38)
 • 2005年07月 (4)