FC2ブログ
ラテン語徒然 ラテン語の翻訳・覚え書きなど
log-in ラテン語入門 作家別インデックス 文法資料 リンク集 ギリシア語フォントについて アーカイブ他
歴史地図 伊北 伊南 希北 希南 小ア PHI Perseus POxy KVK CiNii L-S Georges Gildersleeve 省略記号 Text Archive BMCR DCC BMCR 日本西洋古典学会

パッラダース作 ヒュパティア讃 A.P. 9. 400

   ΠΑΛΛΑΔΑ
ὅταν βλέπω σε, προσκυνῶ, καὶ τοὺς λόγους,
τῆς παρθένου τὸν οἶκον ἀστρῷον βλέπων·
εἰς οὐρανὸν γάρ ἐστι σοῦ τὰ πράγματα,
Ὑπατία σεμνή, τῶν λόγων εὐμορφία,
ἄχραντον ἄστρον τῆς σοφῆς παιδεύσεως.

   パッラダース作*1
私があなたを見る度に,私はあなたを敬う,そしてその言葉も敬う.
乙女の星々の家を目にする時に.
なぜなら,天球があなたの本分なのだ,
聖なるヒュパティアよ,言論の美,
知的教育の穢れなき星よ.


*1 紀元後4世紀後半,アレクサンドリアの詩人で,エピグラムを残している.ヒュパティアとの関係は不明.


スポンサーサイト
【2012/06/13 04:22】 CARMINA GRAECA | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


エウリーピデース『メーデイア』17-33
προδοὺς γὰρ αὑτοῦ τέκνα δεσπότιν τ᾽ ἐμὴν
γάμοις Ἰάσων βασιλικοῖς εὐνάζεται,
γήμας Κρέοντος παῖδ᾽, ὃς αἰσυμνᾷ χθονός.
Μήδεια δ᾽ ἡ δύστηνος ἠτιμασμένη 20
βοᾷ μὲν ὅρκους, ἀνακαλεῖ δὲ δεξιᾶς
πίστιν μεγίστην, καὶ θεοὺς μαρτύρεται
οἵας ἀμοιβῆς ἐξ Ἰάσονος κυρεῖ.
κεῖται δ᾽ ἄσιτος, σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόσιν,
τὸν πάντα συντήκουσα δακρύοις χρόνον, 25
ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ᾔσθετ᾽ ἠδικημένη,
οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽ οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς
πρόσωπον· ὡς δὲ πέτρος ἢ θαλάσσιος
κλύδων ἀκούει νουθετουμένη φίλων,
ἢν μή ποτε στρέψασα πάλλευκον δέρην 30
αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώξῃ φίλον
καὶ γαῖαν οἴκους θ᾽, οὓς προδοῦσ᾽ ἀφίκετο
μετ᾽ ἀνδρὸς ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει.
(乳母の言葉の続き)というのも,自分の子らと私の女主人を棄てて
イアーソーンは王家の婚姻の床へと入ったのです,
その地を支配するクレオーンの子に婿入りして.
そして哀れにも辱められてしまったメーデイアは
方や誓いに不満の叫びをあげ,方や右の手による
最大の信義に呼びかけ,そして神々を証人に呼んでいます,
イアーソーンからなんという仕打ちを彼女が得たのかということの.
そして彼女は食事もせず横たわっています,苦悩に身体をまかせ,
ずっと涙に身をやつれさせたまま.
夫から酷いめにあった事を知って以来,
目もあげずに顔を地面から
動かそうともしないでいます.そして岩や海の
波のように,親しい者らに忠告を受けても聞きもしません,
ただ真っ白き首を回して
自分で自分に向かって愛しい父と
大地と家とに声上げ嘆く時を除いては.それらを裏切って彼女は
夫とやって来たのです,その夫は今や彼女を辱めておいているのですが.


【2008/12/24 22:39】 CARMINA GRAECA | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


エウリーピデース『メーデイア』1-16
ΤΡΟΦΟΣ
Εἴθ᾽ ὤφελ᾽ Ἀργοῦς μὴ διαπτάσθαι σκάφος
Κόλχων ἐς αἶαν κυανέας Συμφληγάδας,
μηδ᾽ ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε
τμηθεῖσα πεύκη, μηδ᾽ ἐρετμῶσαι χέρας
ἀνδρῶν ἀριστέων, οἳ τὸ πάγχρυσον δέρος 5
Πελίαι μετῆλθον. οὐ γὰρ ἂν δέσποιν᾽ ἐμὴ
Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ Ἰωλκίας
ἔρωτι θυμὸν ἔκπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος·
οὐδ᾽ ἂν κτανεῖν πείσασα Πελιάδας κόρας
πατέρα κατῳκει τήνδε γῆν Κορινθίαν 10
ξὺν ἀνδρὶ καὶ τέκνοισιν, ἁνδάνουσα μὲν
φυγῇ πολίταις, ὧν ἀφίκετο χθόνα
αὐτῷ τε πάντα ξυμφέρουσ᾽ Ἰάσονι·
ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία,
ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα μὴ διχοστατῇ. 15
νῦν δ᾽ ἐχθρὰ πάντα καὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα.
乳母
空ろなるアルゴー船がコルキスの地へと向かって
シュンプレーガデスの岩間を飛び通り抜けることもなく,
ペーリオン山の森の中,切られた樅の木が,
倒れることもなく,全部が金の皮をペーリアスのために探しに行く
勇者らの手も,櫂を備えてやることも
なければよかったのに.というのも,私の女主人たる
メーデイア様は,イオールコスの塔聳える地に航海することもなかったでしょうに,
それはイアーソーンへの愛情に心打たれてのことですが.
また,ペーリアスの娘らを説得して父親を殺させ,
このコリントスの地に
夫と子供達と共に住まい,
逃亡にあっても,たどり着いた地の人々に気に入られて
イアーソーンその人にもあらゆる事で協力する,ということもなかったでしょうに.
それは最大の安全となるものです,
妻が夫に反目しない時にはいつでも.
ですが今は全てが敵対心に満ち,そして最も強かった愛情は病んでいるのです.


【2008/12/22 18:45】 CARMINA GRAECA | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


ソポクレース『オイディプース王』1-13


ΟΙΔΙΠΟΥΣ
Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή,
τίνας ποθ᾽ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε
ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι;
πόλις δ᾽ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,
ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων. 5
ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ᾽ ἀγγέλων, τέκνα,
ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ᾽ ἐλήλυθα,
ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος.
ἀλλ᾽ ὦ γεραιέ, φράζ᾽, ἐπεὶ πρέπων ἔφυς
πρὸ τῶνδε φωνεῖν, τίνι τρόπῳ καθέστατε, 10
δείσαντες ἢ στέρξαντες; ὡς θέλοντος ἂν
ἐμοῦ προσαρκεῖν πᾶν· δυσάλγητος γὰρ ἂν
εἴην τοιάνδε μὴ οὐ κατοικτίρων ἕδραν.

8 del. Wunder
11 στέρξαντες Lrp : στέξαντες at : στέργοντες Dawe

オイディプス:
おお,子らよ,古きカドモスのあらたな養い子よ,
一体如何なる座りをば,お前たちは私の前で座っているのか,
嘆願の枝持ち,冠を巻いて.
町はかつは香にも満ち,
かつはパイアーンとまた呻きにも満ちている.
これを私は使いの者らから聞くのは,子よ,
他人から聞くのは正しからぬと思い,自らこうしてやってきた.
全ての者に名高い者と呼ばれるオイディプースがな.
さあ,老人よ,言うがよい,なぜならお前は相応しく生まれついているのだ,
これらの者らの代わりに語るのにはな.如何なる気があってお前たちは座しているのか,
恐れてのことか,満足してのことか.なぜなら
私は喜んで全てに力を貸すだろうから.なぜなら憐れみなき者と
私はなろうから,このような座に同情もせぬとあらば.


【2008/04/23 23:52】 CARMINA GRAECA | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


ホメーロス『イーリアス』第1巻1-7行

Mh~nin a1eide, qea_, Phlhi+a/dew70Axilh=ov
ou0lome/nhn, h4 muri/ 070Axaioi~v a1lge 0 e1qhke,
polla_v d 0 i0fqi/mouv yuxa_v71Ai+di proi5ayen
h9rw/wn, au0tou_v de_ e9lw/ria teu~xe ku/nessin
oi0wnoi=si/ te pa~si, Dio_v d 0 e0telei/eto boulh/,
e0c ou{ dh_ ta_ prw~ta diasth/thn e0ri/sante
70Atrei5dhv te a1nac a0ndrw~n kai_ di=ov70Axilleu/v.

怒りを歌え,女神よ,ペーレウスの子アキレウスの
呪われし怒りを,それは数知れぬ苦難をアカイア勢にもたらし,
多くの高貴なる英雄らの魂を冥界に送り込み,
その身体は犬どもとあらゆる類いの鳥どもに
獲物とし,そうしてゼウスの計画は実現されていった,
歌え,まさに初めて二人が争い対立したところから,
人々の王たるアトレウスの子と,素晴らしきアキッレウスの二人が.


【2007/02/24 03:47】 CARMINA GRAECA | TRACKBACK(0) | COMMENT(0) | 記事修正

TOPへ


ピロデーモス AP. 5.123

Nukterinh/, di/kerwv, filopa/nnuxe, fai~ne, Selh/nh,
77fai~ne, di 0 eu0trh/twn ballome/nh quri/dwn:
au1gaze xruse/hn Kalli/stion: e0v ta_ fileu/ntwn
77e1rga katopteu/ein ou0 fqo/nov a0qana/th|.
o0lbi/zeiv kai_ th/nde kai_ h9me/av, oi]da, Selh/nh:
77kai_ ga_r sh_n yuxh_n e1flegen70Endumi/wn.

夜の 三日月の 夜伽の友たるセレーネー 照らしたまえ
 照らしたまえ 格子窓をくぐり抜け
金の髪した カッリスティオンこそ 照らしたまえ 恋する者らの
 おこないを 覗き込もうと しようとも 不死なる汝に 恨みは持たぬ
あの娘もわれも 祝福せるを 我よく知りぬ セレーネーよ,
 エンデュミオーン*1こそ 汝が魂に 火つけたるこそゆえなれば


*1 美しい羊飼いで,月の女神セレネーに愛される.ゼウスにより永遠の眠りを眠っており,女神はその彼を訪れては床をともにする.

最初の訳案
夜の,三日月の,夜伽の共たるセレーネーよ,照らしたまえ,
 照らしたまえ,格子窓を通って,
金髪のカッリスティオンを照らしたまえ.恋する者らの
 所業を不死たるあなたが見下ろすことは,嫌なことではない.
彼女も,私も,あなたは祝福しているのを僕は知っている,セレーネーよ.
 エンデュミオーンがあなたの心に火をつけたことからでもあるのだが.


【2007/02/07 03:32】 CARMINA GRAECA | TRACKBACK(0) | COMMENT(4) | 記事修正

TOPへ
PROFILE

 • Author:メレアグロス
 • 気が向いた時にラテン語を訳したりしています.
  ヘレニズムのギリシア語もたまに訳しています.

  問い合わせ先(メールフォーム)
 • RSS1.0
 • CM, TB, ARCHIVE

  COMMENT
 • メレアグロス [06/06 15:20] 
 • outis [06/05 21:42] 
 • メレアグロス [06/05 10:37] 
 • outis [06/01 22:33] 
 • メレアグロス [05/28 18:31] 
 • outis [05/26 23:35] 
 • Succarum [09/24 20:12] 
 • メレアグロス [09/24 00:15] 
 • Succarum [09/23 16:32] 
 • メレアグロス [11/06 01:49] 
  TRACKBACK
 • えいじゅなすの本棚 - 英語, 医学, 投資の専門書レビューブログ:Wheelock's Latin(05/26)

 • ARCHIVE
 • 2019年03月 (1)
 • 2018年11月 (1)
 • 2018年08月 (1)
 • 2018年05月 (3)
 • 2018年03月 (20)
 • 2018年02月 (25)
 • 2016年07月 (1)
 • 2016年05月 (1)
 • 2016年01月 (1)
 • 2015年08月 (1)
 • 2015年07月 (1)
 • 2015年06月 (1)
 • 2015年05月 (2)
 • 2015年04月 (1)
 • 2015年03月 (4)
 • 2015年02月 (1)
 • 2015年01月 (1)
 • 2014年12月 (4)
 • 2014年11月 (24)
 • 2014年10月 (6)
 • 2014年08月 (1)
 • 2014年07月 (3)
 • 2014年06月 (10)
 • 2014年04月 (3)
 • 2014年03月 (3)
 • 2014年02月 (1)
 • 2014年01月 (2)
 • 2013年12月 (3)
 • 2013年11月 (4)
 • 2013年10月 (25)
 • 2013年09月 (1)
 • 2013年08月 (5)
 • 2013年07月 (6)
 • 2013年06月 (1)
 • 2013年05月 (2)
 • 2013年04月 (1)
 • 2013年03月 (1)
 • 2013年02月 (2)
 • 2013年01月 (2)
 • 2012年12月 (1)
 • 2012年10月 (6)
 • 2012年09月 (27)
 • 2012年08月 (32)
 • 2012年07月 (47)
 • 2012年06月 (50)
 • 2012年05月 (3)
 • 2009年10月 (1)
 • 2009年09月 (2)
 • 2009年08月 (12)
 • 2009年07月 (7)
 • 2009年06月 (14)
 • 2009年05月 (2)
 • 2009年03月 (40)
 • 2009年02月 (14)
 • 2009年01月 (75)
 • 2008年12月 (26)
 • 2008年11月 (22)
 • 2008年10月 (60)
 • 2008年09月 (95)
 • 2008年08月 (68)
 • 2008年07月 (42)
 • 2008年06月 (54)
 • 2008年05月 (49)
 • 2008年04月 (49)
 • 2008年03月 (35)
 • 2008年02月 (9)
 • 2008年01月 (27)
 • 2007年12月 (40)
 • 2007年11月 (35)
 • 2007年10月 (26)
 • 2007年09月 (43)
 • 2007年08月 (10)
 • 2007年05月 (33)
 • 2007年04月 (8)
 • 2007年03月 (61)
 • 2007年02月 (51)
 • 2007年01月 (75)
 • 2006年12月 (68)
 • 2006年11月 (23)
 • 2006年10月 (56)
 • 2006年07月 (1)
 • 2006年06月 (7)
 • 2006年05月 (125)
 • 2006年04月 (77)
 • 2006年02月 (34)
 • 2006年01月 (69)
 • 2005年12月 (54)
 • 2005年11月 (50)
 • 2005年10月 (7)
 • 2005年09月 (106)
 • 2005年08月 (38)
 • 2005年07月 (4)